کنفرانس بین المللی حقوق کودک

اعتبار سنجی لوح سپاس کنفرانس

شانــــــــزدهم مهــــــــرمـــــاه 1402 | 8October – 2023
خانم دکتر فرشته سلجوقی
آقای مهندس علیرضا مهرآئین
آقای علیرضا عمرانه
آقای حمیدرضا حمیدی
آقای مصطفی گوهری
آقای اشکان رضا زاده
آقای دکتر ترابی
آقای سید حمید رضازاده
خانم مهلا سیستانی
آقای علی پورقربان
خانم یلدا شهریاری
خانم نساء اسمائیل پور
خانم دکتر مهناز دیهیم
خانم ملیکا جاهدی منصوری
خانم سوده افتخاری زاده
سارا قربانپور
آقای سیاوش پرویزیان
خانم زهرا ایزانلو
خانم هانا حاجی آبادی
خانم سمانه عراقیان
آقای امین جنتی سراب
خانم الهام قهرمانلو
آقای محسن نظری
آقای سبحان پازند
آقای علی ادبی
آقای سید پوریا رضازاده
سیده زهراهوشمند
سجاد خوئی
سامان عطار
آقای محمد صیامی
خانم دکتر نیره عابدین زاده
آقای دانیال برکوهی
دکتر غلام حسن خدایی
دکتر رمضانعلی قادری
دکتر سمیه هاشمیان