دبیر کنفرانس - دکتر عباس شیخ الاسلامی

اعضای شورای سیاست گذاری کنفرانس

کنفرانس بین المللی حقوق کودک